Saturday, December 27, 2014

အ ေ ထြ ေ ထြ သ ပိ တ္ ႀကီ း သို ့ တ မ္ း ခ် င္ းအဖိႏွိပ္ခံ ဘ၀ဆိုတာ
တိုက္ပြဲ။

တိုက္ပြဲဆိုတာ
ပထမေတာ့ ႐ႈံးမွာပဲ။
(မ႐ႈံးဖူးတဲ့ တိုက္ပြဲမရွိ)

႐ႈံးလည္း ဆက္တိုက္
တိုက္ရင္း ႏိုင္မွာ ဘ၀ပဲ။

႐ုန္းထၾကေဟ့
ပြင့္အာၾကေဟ့။

ရွင္သန္ၾကေဟ့
ထေျမာက္ၾကေဟ့။

မီးပြားကေလးက
ေတာမီးႀကီး ျဖစ္တာပဲ။

သစ္ေစ့ကေလးက
ေတာအုပ္ႀကီး ျဖစ္တာပဲ။

မ်ဳိးေစ့ကေလးက
ပန္းေတာႀကီး ျဖစ္တာပဲ။

႐ုန္းထၾကေဟ့
ပြင့္အာၾကေဟ့။

ေဒၚခင္၀င္းက
မီးပြားတစ္စ။

ထင္လင္းဦးက
သစ္ေစ့တစ္စ။

မိေက်ာင္းကန္က
မ်ဳိးေစ့တစ္စ။

ရွင္သန္ၾကေဟ့
ထေျမာက္ၾကေဟ့။

၄ ၃ ၆ က
မီးပြားတစ္စ။

ေလးပြင့္ဆိုင္က
သစ္ေစ့တစ္စ။

ေရြးေကာက္ပြဲက
မ်ဳိးေစ့တစ္စ။

႐ုန္းကန္ၾကေဟ့
ပြင့္အာၾကေဟ့။

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္က
မီးပြားတစ္စ။

ဗ က သ (တ က သ) က
သစ္ေစ့တစ္စ။

အဲန္ အယ္လ္ ဒီ က
မ်ဳိးေစ့တစ္စ။

ရွင္သန္ၾကေဟ့
ထေျမာက္ၾကေဟ့။

လယ္သိမ္း၊ ေျမသိမ္း
ေတာသိမ္း၊ ေတာင္သိမ္း
သာသနာသိမ္း၊ အာဏာသိမ္း
လင္သိမ္း၊ မယားသိမ္း
အားလုံးသိမ္း။

သူတို ့ မသိမ္းႏိုင္တာ
ငါတို ့စိတ္ဓာတ္ပဲ။

တိုက္ပြဲဟာ
ဒီစိတ္ဓာတ္နဲ ့စရမွာပဲ။

တိုက္ပြဲရွိမွ
စည္းကမ္းရွိမယ္။

စည္းကမ္းရွိေတာ ့
ညီညြတ္ၾကၿပီ။

စည္းကမ္းရွိ
ညီညြတ္တာဟာ
အမွန္တရား။

အမွန္တရားဆိုတာ
တကယ့္အင္အား။

တို ့အင္အားေတြ
စုစည္းထားၾက။

အေထြေထြအဖိႏွိပ္ခံရရင္
အေထြေထြသပိတ္ဆင္ၾက။

႐ုန္းထၾကေဟ့
ပြင့္အာၾကေဟ့။

ရွင္သန္ၾကေဟ့
ထေျမာက္ၾကေဟ့။

အေထြေထြအဖိႏွိပ္ခံရရင္
အေထြေထြသပိတ္ဆင္ၾက။

အေထြေထြသပိတ္ႀကီးအစ
မီးပြားကေလးက။

အေထြေထြသပိတ္ႀကီးအစ
သစ္ေစ့ကေလးက။

အေထြေထြသပိတ္ႀကီးအစ
မ်ဳိးေစ့ကေလးက။     ။

(မိုးသီးဇြန္သို႔ …..)

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
ဒီဇင္ဘာ ၂၇- ၂၀၁၄။

Friday, December 26, 2014

မု ဆို း မ ဆု ေ တ ာ င္ း (POEM FOR DAW KHIN WIN)

 

ဥံဳ အရဟံ သစၥာကတိေတြႏွင့္
ဂဠဳန္ သရဏံ ဂစၦာမိပါ ဘုရား။

လက္ပေတာင္းက
ေျခာင္းေျခာင္း ေဒါသ၊ မ်က္ရည္က်။

လိပ္ခြံေတာင္ေျခ
ေသြးေတြ ေသြးေတြ၊ ျမစ္မေရ။

သိန္းစိန္ေရ …
နင္သတ္လို ့ငါမေသ။

ေတာစိမ္း ေတာင္စို
ေတာင္စို ေတာစိမ္း၊ နင္တို ့သိမ္းၾက။

ေတာစို ေတာင္စိမ္း
ေတာင္စိမ္း ေတာစို၊ နင္တို ့ၿဖိဳၾက။

သိန္းစိန္ေရ …
နင္သတ္လို ့ငါမေသ။

ေၾကးနီေရာင္အို
စိမ္းျပာညိဳေမွာင္၊ ေတာင္ၿဖိဳ လယ္သိမ္း
ဘိန္းစားအစိုးရ။

စိမ္းျပာညိဳေမွာင္
ေၾကးနီေရာင္အို၊ ေတာၿဖိဳ ယာလု
သူ ့ကၽြန္အစိုးရ။

သိန္းစိန္ေရ …
နင္သတ္လို ့ငါ မေသ။

ငါ့ေျမ ငါေစာင့္
နင္လာေႏွာင့္လည္း၊ ဆူးေျငႇာင့္ခလုတ္
တ႐ုတ္ကန္သင္း၊ တစ္ေန ့ရွင္းမည္
ခ်င္းတြင္း ေရဆန္ စီးေစသတည္း။

ငါ့ကိုနင္သတ္
ငါမသတ္လည္း၊ နင့္ဇာတ္နိဂံုး
က်ဆုံးတစ္ခန္း၊ လုတ္တိုင္းလမ္းမွာ
ငရဲပန္းမ်ား ပြင့္ေစသတည္း။       ။

(မိုးႀကိဳးျပင္ အလယ္ရြာသူ ေဒၚခင္၀င္းသို ့)

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
ဒီဇင္ဘာ ၂၆- ၂၀၁၄။ 

Sunday, December 7, 2014

ျမ န္ မ ာ့ ႏို င္ ငံ ေ ရ း သ င္ ပု န္ း ႀကီ း ဖ တ္ စ ာဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ယေန ့မုန္တိုင္းထန္သည္
မနက္ျဖန္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးရမည္။
ငါတို ့ဟာ
ေလွကိုႀကိဳးမေျဖဘဲ
ေလွာ္ေနမိတာလား။

Sunday, November 30, 2014

Saturday, October 11, 2014

ယူ ဂ် င္ း ေ ပၚ တီ ယ ာ သို ့ ေ တ း


COMMUNIST SONG

 

ဟဲလို- သီခ်င္းေရးဆရာ
ပါရီမွာ သာၾကည္ပါစ။
သီခ်င္းေရးတဲ့ ခင္ဗ်ားအတြက္
ဒါဟာ
က်ေနာ့္ရဲ ့သီခ်င္းပါပဲ
မစၥတာေပၚတီယာ။
“အင္တာေနရွင္နယ္” သီခ်င္းကို
ေရးခဲ့ ခင္ဗ်ားႀကီး
ေပၚတီယာ
ခင္ဗ်ားႀကီးအတြက္

Saturday, September 27, 2014

ေ ဖ့ စ္ ဘု တ္ ေ ပၚ က စ စ္ ဆ န္ ့ က် င္ ေ ရ း က ဗ် ာ

 


ေ စ် း ဆ စ္ လို ့ မ ရ တဲ့ အ ရ ာ ဟ ာ

” စ စ္ ” ပဲ ။

မႊ င္ း ငါ း စ ာ း ၿပီ း ရ င္

ဟ င္ း ရ ည္ ေ တ ာ င္ း ေ သ ာ က္ သ လို

စ စ္ တို က္ လို ့ ၀ ရ င္

ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း ေ တ ာ င္ း ၿပီ ။

အ ပ စ္ အ ခ တ္ ရ ပ္ စဲ ေ ရ း  တဲ့

က ေ လ း ကြ က္ ေ တြ

လ ာ မ န င္ း ပါ နဲ ့ ေ မ ာ င္ ရ ယ္ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း ေ ျပ ာ တ ာ  မ ဟု တ္ ဘူ း

ဗို လ္ စိ န္ မွ န္ ေ ျပ ာ တ ာ

ပ င္ လ ယ္ ထဲ သ ာ  ထို း လႊ တ္ လို က္ ပါ ေ တ ာ့ ။

ဒီ တို င္ း ျပ ည္

ဆ စ္ ဖ လ စ္ ျဖ စ္ ေ န တ ာ ၾက ာ ၿပီ ။

ဘ ယ္ ေ တ ာ့ မွ

စ စ္ ပြဲ အ တု ေ တြ ဆီ က ေ န

ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း အ စ စ္ က္ု

အ ဆ စ္ မ ေ တ ာ င္ း ေ လ နဲ ့ ။

အ ာ့ လ ာ ေ ျပ ာ တ ာ ။        ။ၾသဂုတ္ ၃၁ – ၂၀၁၄

Sunday, August 17, 2014

ေ ခ တ္ ပ် က္ ႀကီ း ထဲ ေ က ာ င္း ေက ာ င္း ည ည္ း တြ ာ း မိ တဲ့ အသံ

 


ဒီေန ့အဖို ့
ငါ ့အေတာင္ပံေတြ ႀကိဳးေျဖ
ေလနဲ ့ခ်ည္ထားလိုက္။

ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲ
ႏွင္းဆီရဲရဲပြင့္။
မာယာအင္ဂ်လို
ေသသြားတာမၾကာေသးဘူး။
မျမင္ရတဲ့ျမစ္က
ေရနစ္ေနတယ္။
အိပ္မက္က
ပုဒ္မ(၁၄၄)ရွိလို ့
အျပင္မထြက္ရဲဘူး။
အူသံ
၀ံပုေလြေတြ အူသံ။
ခက္တယ္
မင္းတို ့”ပြက္”ေတြေၾကာင့္
ခက္တယ္ကြယ္။
ဟိုလူကလည္း ပြက္
ဒီလူကလည္း ပြက္
တစ္ပြက္တည္းပြက္နဲ ့
ပြက္တိုင္းငါးစာခ်။
ခက္တာက
အဲဒီပြက္ေတြက
ရန္ခ်ည္းျဖစ္ေနၾကတာပဲ။
ခ်စ္သူေတြရန္မျဖစ္္ၾကနဲ ့
ကဗ်ာဆရာေတြရန္မျဖစ္ၾကနဲ ့။
ညီမေလးရယ္
သိပ္စိတ္ညစ္တာပဲ။
“ဘယ့္ႏွယ္
ငုံးလိုမြဲျပာျပာနဲ ့
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကဗ်ာဆရာေခၚရဲတာလဲ
ဒီေန ့လိုေနတာက
သံလက္သီးနဲ ့
ကမၻာ့ဦးေခါင္းခြံကိုရိုက္ခြဲပစ္ဖို ့ပဲ”(မာယာေကာ့ဖ္စကီး)
ဗံုနဲ ့တေယာ
ေရာဖြဲ ့ဂီတ
(ငါတို ့)
ဗမာ့ဦးေခါင္းခြံကိုေကာ
ရိုက္ခြဲဖို ့မလိုဘူးလား။
ညဥ္ ့နက္လွၿပီ
ကေလးေရ…အိပ္ေတာ့။
ခရီးကေ၀းေသးတယ္
အိပ္ေတာ့ ကေလးေရ။
မနက္ျဖန္
ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္
ေခြးျဖစ္ရင္လည္းျဖစ္မယ္။
ဒီေန ့
စစ္ကၽြန္ျဖစ္ေနရဆဲ ငွက္။
မေန ့က
မင္းအိပ္ခဲ့တဲ့ အိပ္ရာကေလး
ပူေႏြးေနတုန္းပဲ။
တို ့ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ္
လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ရမယ္
ေတာက္ပ၀ိညာဥ္
ဥယ်ာဥ္သစ္ဖြဲ ့
စစ္ခုံရံုးလည္းေဆာက္ရမယ္။
ေႏြဦးက
တို ့ကိုႀကိဳေနၿပီ။
ေကာက္ရိတ္ပြဲေတာ္
တိုက္ပြဲေခၚသံ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို
အက်ဥ္းေထာင္နံရံေပၚမွာ
ထြင္းထုထားမယ္။
ေလွာင္အိမ္ကို
ေရႊရည္စိမ္ထားခ်င္တဲ့သုေတြ
ေနရစ္ေတာ့။
သံတိုင္ၾကားမွာ
တို ့အတူ သာခဲ့တဲ့ လ
နံရံျခားေတာ့မွ
မတူကြဲျပား က်ကြဲ
အဲဒီ လ အကြဲကိုမွ
အလွဆြဲခ်င္တဲ့သူေတြ
ေနရစ္ခဲ့ၾကေတာ့။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
အဘိဓမၼာညွာေၾကြျပဳတ္
ေလလွဳပ္တိုင္းယိမ္းခါ။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
ကိုယ့္အၿမီးကိုယ္ျပန္မ်ိဳတဲ့ေျမြလို။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
ကိုယ့္ဖိနပ္ကိုယ္ျပန္နင္း
(တခ်ိဳ ့က်
ကိုယ့္တပ္ကိုယ္ျပန္နင္း)
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
က်ားေသကိုအသက္ျပန္သြင္း။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
က်ေနာ္ကတာ ယဥ္ရဲ ့လားေမး။
စိတ္ညစ္တယ္
စိတ္ညစ္တယ္
ေအာင္ေ၀း သိပ္စိတ္ညစ္တယ္။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
ရက္ဘတ္တလာ။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
ေသနာပတိပ်က္လူတန္းစား။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစား။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
လက္မွတ္ထိုးသမား။
ငွက္
တခ်ိဳ ့က
တခ်ိဳ ့က
တခ်ိဳ ့က…။
(ခိုင္ထူးေရ
တခ်ိဳ ့ေတြ ေနႏိုင္လြန္းတယ္)
တကယ္ေတာ့
ငါတို ့ဟာ
ေခတ္ပ်က္ကဗ်ာဆရာေတြပါ
ေခတ္ပ်က္အႏုပညာရွင္ေတြပါ။
ငါတို ့ဟာ
ေခတ္ေပၚလည္း မဟုတ္
ေခတ္ၿပိဳင္လည္း မဟုတ္
ငါတို ့ဟာ ေခတ္ပ်က္ပဲ။
ေခတ္အပ်က္မွာ
လူျဖစ္လာရ
ငါတို ့အႏုပညာဟာ
ေခတ္ပ်က္အႏုပညာေပါ ့။
ငါတို ့ကဗ်ာဟာ
ေခတ္ပ်က္ကဗ်ာေပါ ့။
အဲဒီေခတ္ပ်က္ထဲမွာ
ငါတို ့အသက္ရွည္ခဲ့ၾက။
အဲဒီေခတ္ပ်က္ထဲမွာ
ငါတို ့ရတက္ေပြခဲ့ၾက။
ဒီေခတ္ပ်က္ႀကီးပဲ
တို ့ျဖတ္သန္းေနရ။
ေခတ္ပ်က္ႀကီးဟာ
ကားပ်က္ႀကီးလိုပဲ
တခ်ိဳ ့ေတြ တက္တက္စီးၾက။
အဲဒီ ေခတ္ပ်က္၊ ကားပ်က္
လူပ်က္ေတြပဲ
တို ့ႏွလုံးသားေပၚ
တို ့ဦးေႏွာက္ေပၚ
တက္နင္းသြားၾက
တက္ႀကိတ္သြားၾက။
ငွက္ေရ
အဲဒီေခတ္ပ်က္ႀကီးကိုေတာ့
ဖ်က္မွျဖစ္ေတာ့မယ္။
ဒီလိုမွ
တို ့မဖ်က္ႏိုင္ရင္ေတာ့
(အသစ္မျပင္ႏိုင္ရင္ေတာ့)
ရာဇ၀င္မွာ
ထူးအိမ္သင္လည္း
ေခတ္ပ်က္အဆိုေတာ္ပဲ
ေအာင္ေ၀းလည္း
ေခတ္ပ်က္ကဗ်ာဆရာပဲ
ရာဇ၀င္ရိုင္းေတာ့မယ္။
ငွက္ေရ
မင္းျပန္လာခဲ့။
ဘိုင္ရြန္က
ျမင္းျဖဴေလးေကာင္က
ရထားနဲ ့လာတယ္။
ငါက
(ေအာင္ေ၀းက)
ခရမ္းျပာျမင္းရိုင္းနဲ ့
ဒုန္းစိုင္းလာမယ္။
အနာဂတ္မွာ
တို ့ျပန္ဆုံၾကတာေပါ ့။
အနာဂတ္မွာ
တို ့တပ္ေပါင္းစုဖြဲ ့ၾကတာေပါ ့။
မင္းက
ေလေၾကာင္းက ခ်ီ။
ငါက
ၾကည္းေၾကာင္းက ခ်ီမယ္။
ၾကြက္ကို
ေရေၾကာင္းက ခ်ီခိုင္းတာေပါ ့။
တပ္ေပါင္းစုံရင္
 ဒဂံုကို အရင္သိမ္းၾကမယ္။
ဒဂံုက်သြားရင္
ပထမဆုံး
သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္းေတာ္လွန္ေရးသိပၸံဖြင့္
သင္တန္းေတြပို ့ခ်
ေကဒါေတြေမြးေပါ ့။
ငွက္ရာ
ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို ့
မိုင္(၆၀၀၀)မလိုပါဘူး။
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္
သီခ်င္းတစ္ဆုပ္နဲ ့လည္း
ေတာင္ကုန္းကို တက္သိမ္းႏိုင္တာပဲ။
မင္းျပန္ခဲ့
ငွက္ေရ…။
ပ်က္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲ
မင္းျပန္ခဲ့ ငွက္ေရ။
ပ်က္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးကို
တို ့မဖ်က္ႏိုင္ရင္
ပ်က္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးက
တို ့ကိုဖ်က္ဆီးသြားလိမ့္မယ္။
စိတ္မေကာင္းဘူးကြာ
တခ်ိဳ ့လုံးလုံးပ်က္
တခ်ိဳ ့လည္း မပ်က္တပ်က္
တခ်ိဳ ့က်
မဖ်က္ခင္က ပ်က္ခ်င္ခ်င္။
အမ်ားစုကေတာ့ကြာ
စစ္ကၽြန္ေခတ္မွာ
လူရာမ၀င္ခ်င္ၾကပါဘူး။
ေတာ္လွန္ေရးကို
ဖ်က္ဆီးတဲ့အရာ(၂)ခုရွိတယ္။
တစ္ခုက
ကေလကေခ်(လန္ပန္)ေတြ
ေနာက္တစ္ခုက
ပဥၥမံ(ရန္သူ ့သူလွ်ိဳ)ေတြေပါ ့။
ငါေၾကြးေၾကာ္မယ္
ငါေတာင္းဆိုမယ္
ငါဟစ္ေအာ္မယ္
ဒီေန ့အဖို ့
ကေလကေခ်ကဗ်ာဆရာေတြ အလိုမရွိ
ကေလကေခ်အႏုပညာရွင္ေတြ အလိုမရွိ။
ငါထပ္ေၾကြးေၾကာ္မယ္
ငါထပ္ေတာင္းဆိုမယ္
ငါထပ္ဟစ္ေအာ္မယ္
ဒီကေန ့အဖို ့
ပဥၥမံကဗ်ာဆရာေတြ အလိုမရွိ
ပဥၥမံအႏုပညာရွင္ေတြ အလိုမရွိ။
ေၾသာ္…ငါ ့ႏွယ္
ေခတ္ပ်က္ႀကီးထဲ
ငါ ့ေအာ္သံ
မန္ ့ခ်္ရဲ ့ေအာ္သံေလာက္မွ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားပါ ့မလား။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ငါတို ့ခ်စ္တယ္။
ေရနစ္ေနတဲ့ျမစ္ကို
ဆယ္တင္ရမယ္။
နရသိန္တံခါးေတြ
ရိုက္ခ်ိဳးဖြင့္ပစ္ရမယ္။
လူဆိုးဗိုလ္ႀကီးေရႊေရႊကို
သည္ဟိဂ္ခုံရံုးပို ့ရမယ္။
ဒီေခတ္ပ်က္ႀကီး
တို ့ရေအာင္ဖ်က္ရမယ္။
ေခတ္ပ်က္ထဲမွာ
ထူးအိမ္သင္လည္း
ေခတ္ပ်က္အဆိုေတာ္
ေအာင္ေ၀းလည္း
ေခတ္ပ်က္ကဗ်ာဆရာ
တို ့ရာဇ၀င္ရိုင္းေရာ ့မယ္။
အဖိႏွပ္ခံတို ့သမိုင္းဆိုတာ
ငပလီေသာင္ယံက
လိွဳင္းခတ္သံ မဟုတ္ဘူး။
ေတာ္လွန္သူတို ့သမိုင္းဆိုတာ
ေတာရိုင္း ေတာင္ရိုင္းေပၚက
ဒုန္းစိုင္းဆင္းလာတဲ့
ေတာင္က်ေခ်ာင္းပဲျဖစ္တယ္။
တို ့ဘ၀ေတြကို
တို ့ခ်စ္ၾကမယ္။
တို ့ကဗ်ာေတြကို
တို ့ခ်စ္ၾကမယ္။
တို ့အႏုပညာေတြကို
တို ့ခ်စ္ၾကမယ္။
တို ့တိုက္ပြဲကို
တို ့ခ်စ္ၾကမယ္။
တို ့ပန္းတိုင္ကို
တို ့ခ်စ္ၾကမယ္။
တို ့ကေလးေတြကို
တို ့ခ်စ္ၾကမယ္။
ေနာင္ အႏွစ္(၁၀၀)ၾကာရင္
တို ့ခ်စ္ခဲ့ေၾကာင္း
အဲဒီ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတြက
ေကာင္းေကာင္းျပန္ေျပာျပႏိုင္ရမယ္။
ငွက္ေရ
ဒီေန ့အဖို ့
ငါ ့အေတာင္ပံေတြကို ႀကိဳးေျဖၿပီး
ေလနဲ ့ခ်ည္ထားလိုက္ၿပီ။
ညီေရ…
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ပါပဲ
ညီေရ… ။     ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
ၾသဂုတ္  ၁၄ – ၂၀၁၄
ေခတၱ – မစ္ရွီဂန္။
သရုုပ္ေဖာ္ – သန္းေဌးေမာင္

Wednesday, May 7, 2014

ျခ ေ သၤ့ နီ သို ့ ၊ အ ေ လ း နီ ျဖ င့္


 

 
အို ... ျခ ေ သၤ့ နီ
က မၻ ာ တ ည္ အံ့ ။
ဧ ရ ာ ၀ တီ
က မၻ ာ ခ်ီ အံ့ ။
အို ... ျခ ေ သၤ့ နီ
အ ေ လ း နီ ျဖ င့္
ျပ ည္ သူ ့ ပ န္ း ေ ခြ ခ် ပါ အံ့ ။
နံ န က္ ခ င္ း ၏
ခ် င္ း ခ် င္ း နီ ျမ န္ း ၊ ဇ ာ တ္ သိ မ္ း ခ န္ း မွ ာ
အ လြ မ္ း နီ နီ ၊ ၀ိ ည ာ ဥ္ နီ ။
ထို ၀ိ ည ာ ဥ္ ကို
တို ့ ၀ိ ည ာ ဥ္ နဲ ့
၀ိ ည ာ ဥ္ ခ် င္ း ထ မ္ း ၊ ရဲ ရဲ လြ မ္ း ၍
ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ရ ာ ဘုံ ပို ့ ပါ အံ့ ။
အို ... ၀ိ ည ာ ဥ္ နီ
ျခ ေ သၤ့ နီ
တ စ္ ျပ ည္ လုံ း နီ ၊ အ ေ ရွ  ့ ဆီ မွ ာ
ေ ရ ာ င္ နီ ဦ း ကို ဖူ း ပါ အံ့ ။    
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
( ဧ ၿပီ ၂ ၂ - ၂ ၀ ၁ ၄ )

Sunday, April 6, 2014

ျခေသၤ့နီ

 


အေမကေမြး၊ ေထာင္ကေကၽြး
လာမယ့္ေဘး - ေျပးေတြ ့
တစ္ေကာင္တည္းပဲ
ဒါေပမဲ့ - ျခေသၤ့တဲ့ေဟ့။

ဟံသာ၀တီ၊ ျခေသၤ့နီ
ဧရာ၀တီ၊ ျခေသၤ့နီ
ဒီမိုကေရစီ၊ ျခေသၤ့နီ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျခေသၤ့နီ။

ျပည္သူ႔ေသြးနဲ ့
ေစြးေစြးနီနီ၊ N L D ရဲ  ့
နီနီရဲရဲ၊ ျခေသၤ့ပဲေဟ့။

နီနီေမာင္းေမာင္း၊ ခြပ္ေဒါင္းေသြးနဲ ့
ရဲရဲျမန္းျမန္း၊ “ဆန္း” ရဲ႕ ေသြးနဲ ့
ေစြးေစြးမိႈင္းမႈိင္း၊ “မိႈင္း” ရဲ႕ ေသြးနဲ ့
ေစြးေစြးရဲရဲ၊ ျခေသၤ့ပဲေဟ့။
  
လူလည္း မလဲ၊ စိတ္လည္း မလဲ
ေနလည္းရဲရဲ၊ ေသလည္းရဲရဲ
ျခေသၤ့ပဲေဟ့။
  
တိုက္ပြဲနီနီ၊ ျခေသၤ့နီ
ေအာင္ပြဲသို႔ခ်ီ
တို႔ - ျခေသၤ့နီ။    ။
   
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
( ၄ - ၄ - ၁ ၄ )

Wednesday, March 19, 2014

မ စၥ စၥ ပီ မွ ဧ ရ ာ ၀ တီသို ့ ၊ ၿပီ း ေ တ ာ ့ ... ငွ က္ သို ့့

( က မၻ ာ ့ က ဗ် ာ ေ န ့ သို ့ )
WORLD POETRY DAY 2014 MARCH 21- အို... မစၥစၥပီငဲ့
က်န္းမာပါစ။
- ငါလြမ္းပါရဲ ့
သင့္ရဲ ့လိွဳင္းသံနဲ ့
အားမာန္ျပည့္ေတးေတြ။
- ႏွင္းယြန္းေဟမန္အကနဲ ့ 
ဖြဖြကေလး
ေျခသံေပးၿပီး
ေႏြဦး ၀င္လာတယ္။
- ေဟာဒီ
အိမ္လြမ္းစိတ္ႀကီးထဲကိုေပါ ့။
- ေဟာဒီ
အေ၀းေရာက္စၾက၀ဠာထဲကိုေပါ ့။
- ေၾကာင္ေျခေထာက္နဲ ့
သမုဒၵရာကို
ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး
ေနာက္ဆုံးအိပ္မက္ေတြ
ေႏြဦးသယ္လာတယ္။
- အို... မစၥစၥပီငဲ့
ေဆာင္းခိုငွက္ေတြလည္း
သူတို ့ရြက္ထားရတဲ့
ေကာင္းကင္ႀကီး
ခါခ်ပစ္လိုက္ၾကၿပီ။
- အလို... ရုတ္တရက္
ကေနဒါငန္းရိုင္းတစ္ေကာင္
ငါ ့ကို ေတာင္ပံတပ္ေပးလိုက္ပါရဲ ့။
- အလို... ငါပ်ံသန္းခဲ့ပါရဲ ့
ငါ ့ရဲ ့အိပ္တန္းရွိရာဆီ။
- အကယ္၍
ငါ ့မွာအိပ္တန္းရွိေသးတယ္ဆိုရင္ေပါ ့ေလ။
- မစၥစၥပီရယ္
ငါ ့အိပ္တန္းက
ခမ္းနားခဲ့ပါရဲ ့
ခုေတာ့လည္း လြမ္းစရာပါကြဲ ့။
- “ျမစ္တကာတို ့ရဲ ့ျမစ္ျဖစ္တဲ့
မစၥစၥပီျမစ္ႀကီး” တဲ့
နီရူဒါ ဖြဲ ့ခဲ့ပါရဲ ့။
- အို... မစၥစၥပီရဲ ့
ငါတို ့ရဲ ့ဧရာ၀တီကိုလည္း
ငါတို ့ဖြဲ ့ခဲ့ၾကတာေပါ ့။
- “ရာဇ၀င္မ်ားရဲ ့သတို ့သမီး” တဲ့
ငွက္ကေတာင္
သီခ်င္းသီတယ္ မစၥစၥပီ။
- ဧရာ၀တီဟာ
ငါ ့အိပ္တန္းပါ မစၥစၥပီ။
- ပေရရီျမက္ခင္းထဲ
၀ံပုေလြတစ္ေကာင္
ေျပးလႊဲ။
- အင္းဒိစ္ေတာင္တန္းေပၚ
လင္းယုန္နီ
ပ်ံ၀ဲ။
- ငါတို ့အတြက္ေတာ့
လြတ္လပ္မွဳဟာ
ေသရာပါအမာရြတ္ပဲ မစၥစၥပီ။
- ရက္အင္ဒီးယန္းမေလးရဲ ့
ရွက္ကိုးရွက္ကန္း
မ်က္၀န္း
ခ်စ္ရည္ေတြရႊန္းစို။
- ငါတို ့လည္း
ငါတို ့အိပ္ရာမွာ
ခြန္းခ်ိဳခ်င္တာေပါ ့ မစၥစၥပီရယ္။
- ခုေတာ့
လစ္ဘာတီရုပ္တုေျခရင္းမွာ
ငိုခ်င္းခ်ု
အိမ္မျပန္ႏိုင္တဲ့ညေတြမွာ
ငါငိုရတယ္ မစၥစၥပီ။
- အို... ျမစ္တကာတို ့ရဲ ့ျမစ္ႀကီးငဲ့
စစ္တစ္ခါျဖစ္ရင္
အႏွစ္သုံးဆယ္ၾကာသတဲ့။
- ခု ငါတို ့ဆင္ႏႊဲေနတဲ့စစ္က
အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ၿပီ။
-ငါတို ့ရဲ ့
ဧရာ၀တီေရဆန္
တရားတဲ့ခုခံစစ္
အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေလ။
- ၁ ၉ ၆ ၂ မွ
၂ ၀ ၁ ၄
စစ္အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရး
ငါတို ့ရဲ ့ေတးေတြ
ေႏြးပူေနဆဲပါ မစၥစၥပီ။
- ဒီေတးေတြထဲ
အစိမ္းေရာင္ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ ့
ေတးဟာလည္း
အျခားေတးေတြလိုပါပဲ
ေႏြးေနဆဲေလ။
- ဒီငွက္က
အတၱမဲ့အလင္းကိုရွာတယ္။
- “ ငါ ဟ ာ အ တၱ မဲ့
အ လ င္ း တ စ္ ခု ျဖ စ္ ခ် င္ တ ယ္ “ 
ဒီငွက္
အိပ္မက္စြန္ ့တာ ေစာလြန္းရဲ ့။
- ဒီမနက္
မစ္ရွီဂန္မိုးေရထဲ
ငါရင္ခုန္ခဲ့
ဒီငွက္ ေတးသီသံေပကပဲ။
- ဒီေန ့အဖို ့မွာ
ငါ ့ေလွကိုႀကိဳးေျဖၿပီး
ေရနဲ ့ခ်ည္ထားလိုက္ၿပီ။
- ေရာက္လိုရာေရာက္ေစေတာ့
ငါ ့ရဲ ့စိတ္ေတြေရ
ငါကအိပ္တန္းဆီမျပန္ႏိုင္ေတာ့
အိပ္တန္းက
ငါ ့ဆီပ်ံသန္းလာေကာင္းပါရဲ ့။
- မစၥစၥပီရယ္
အေ၀းမွာ
ေလာကကမ္းပါး ဘ၀ၾကားမွာ
စာမသင္ႏိုင္တဲ့ကေလးငယ္ေတြ
ဆာေလာင္ေနၾကတယ္။
- သူတို ့အေဖ အေမေတြဟာ
လယ္အသိမ္းခံ ယာအသိမ္းခံ
ဆင္းရဲျခင္းထံမွာ
ရာသက္ပန္ကၽြန္ခံေနရတဲ့သူေတြေပါ ့။   
- သူတို ့ဟာ
ေျမကၽြန္ ယာကၽြန္
စစ္ကၽြန္ေတြပါ။
- သူတို ့ဟာ
မင္းဆိုးမင္းညစ္
အာဏာရွင္လက္သစ္ေတြရဲ ့
ေခတ္ကၽြန္ေတြလည္းျဖစ္တယ္ေလ။
- ဖက္ဆစ္သံဖေနာင့္ေအာက္က
ေတာက္ေခါက္သံေတြ။
- နာဇီအေမွာင္ေအာက္က
လမ္းေပ်ာက္တဲ့ညေတြ။
- ဘ၀ေတြ ဘ၀ေတြ
ရွင္လ်က္နဲ ့ေသ
တစ္ေတာလုံးေၾကြ။
- သူတို ့ဟာ
(စစ္ပေဒသရာဇ္လည္းဟုတ္
စစ္ေရးဗ်ဴရိုကရက္လည္းဟုတ္
စစ္တပ္အရင္းရွင္လည္းဟုတ္
စစ္သားတစ္ပိုင္း ခရိုနီတစ္ပိုင္း
နာဂစ္မုန္တိုင္းထက္ဆိုးတဲ့)
ဖက္ဆစ္မုန္တိုင္းထဲ
အရိုင္းရိုင္းလဲၿပိဳ။
- သူတို ့ဟာ
ေျမမဲ့ ယာမဲ့ ပညာမဲ့ေတြပါ။
- သူတို ့ဟာ
စားရမဲ့ ေ သာက္ရမဲ့ လက္မဲ့ေတြပါ။
- သူတို ့ဟာ
အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္
ဂုပ္ေသြးစုပ္ခံရ
အဖိႏွိပ္ခံရ
ဒဏ္ရာအနာတရေတြနဲ ့။
- မိုင္ယာမီကမ္းေျခကေန
နားစြင့္ၾကည္ ့လိုက္စမ္း
ၾကားလား မစၥစၥပီ
သူတို ့ရဲ ့ငိုေၾကြးသံ။
- ဆန္ဖရန္စစၥကို
ဂိုးလ္ဒင္းဂိတ္တံတားႀကီးေပၚကေန
ေက်ာ္ၾကည့္လိုက္စမ္း
ျမင္လား မစၥစၥပီ
သူတို ့ႏွလုံးသားမီးေလာင္ေျမ။
- ငွက္တစ္ေကာင္အတြက္ကေတာ့
ေတးအဆိုခက္လွေပါ ့
မစၥစၥပီရယ္။
- ငါတို ့ခ်စ္တဲ့ငွက္
ငါတို ့ကို ထားရစ္ခဲ့။
- ဧရာ၀တီရယ္
ဘယ္ရာဇ၀င္မွာျဖစ္ျဖစ္
သင္ဟာ ငါတို ့ရဲ ့သတို ့သမီး။
- ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ ့
ေတာင္ပံခတ္သံ
ဒီေန ့ထိညံေနဆဲပါ။
- “ ဧ ရ ာ ၀ တီ
ရ ာ ဇ ၀ င္ မ် ာ း ရဲ  ့ သ တို ့သ မီ း
ဧ ရ ာ ၀ တီ “
- မစၥစၥပီရယ္
ခုေတာ့
ငါတို ့ရဲ ့ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ
ေရာင္းစားခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့ေတာေတာင္ေတြ
ခုတ္ယူၿဖိဳလွဲခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့အနာဂတ္ေတြ
သင္းသတ္ခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့ကေလးငယ္ေတြ
လူကုန္ကူးခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့ႏွမငယ္ေတြ
မုဒိမ္းက်င့္ခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့ညီအစ္ကိုေတြ
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့တိုင္းရင္းသားေနာင္မယ္ေတြ
လိမ္ညာခံေနရတယ္။
- မစၥစၥပီရယ္
ငါတို ့ရဲ ့ဘိုးဘြားအေမြေတြ
ေစာ္ကားခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့အႏုပညာကြန္ရက္ေတြ
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖ်က္ဆီးခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့လမ္းမေတြ
ပိတ္ဆို ့တားဆီးခံေနရတယ္။
- ငါတို ့ရဲ ့အိပ္မက္ေတြ
သားဖ်က္ခ်ခံေနရတယ္။
- ဒါေပမဲ့ မစၥစၥပီရယ္
ငါတို ့ရဲ ့
မယိုင္လဲႏိုင္တဲ့စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့
ဒင္းတို ့မခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္ပါဘူး။
- အို... မစၥစၥပီရဲ ့
ရုရွားကလည္း
ကရိုင္းမီးယားကိုသိမ္းခဲ့ၿပီ။
- လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ
လယ္တီသိမ္လည္း အေရႊ ့ခံခဲ့ရၿပီ။
- လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ
တို ့ခ်စ္စရာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ပဲ
က်န္ေတာ့တယ္။
- ရဲေဘာ္တို ့
နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားလည္း
ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီ။
- မင္ဒဲလားစ်ာပနမွာ
ဘားရက္အိုမားမားက 
ရာအူးလ္ကက္စထရိုကို
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၿပီ။
- ရဲေဘာ္တို ့
ငါတို ့ရဲ ့ဒဂုန္တာရာလည္း
ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီ။
- ဆရာ့ စ်ာပနမွာ
မုန္းသူမရွိ
ခ်စ္သူသာရွိ
ရန္သူကိုမိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၿပီ။
- ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား
ငါ ့စိတ္က
အိပ္တန္းကိုျပန္ေနရဲ ့
ငါ ့အေတာင္ပံေတြ
ဒဏ္ရာနဲ ့ေတာက္ပခဲ့ၿပီ။
- တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံး
ခ်ံဳးပြဲခ်ငိုေၾကြး
ငါၾကားေနရတဲ့ေတးဟာ
ေသြးနဲ ့မ်က္ရည္။
- ငါ ့တစ္ကိုယ္လုံး
စုံးစုံးစိုနစ္
ဒီျမစ္ထဲ
ေခတ္ၿပိဳင္သူရဲေကာင္းေတြရဲ ့
ေသြးနဲ ့မ်က္ရည္။
- ယုံစမ္းေတာ့ မစၥစၥပီရယ္
ဧရာ၀တီဆိုတာ
အဲဒီေသြးမ်က္ရည္ေတြရဲ ့ျမစ္။
- အဲဒီေသြးမ်က္ရည္ေတြ
စီးဆင္းလိွဳင္းထန္
ေတာ္လွန္တဲ့ျမစ္။
- အဲဒီေသြးမ်က္ရည္ျမစ္ႀကီး
ငါခ်စ္ခဲ့
ကဗ်ာဆရာေတြခ်စ္ခဲ့။
- သမိုင္းေခတ္အဆက္ဆက္
စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္
လူထုတိုက္ပြဲအဆက္ဆက္
(တခ်ိဳ ့)လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သလိုေပါ ့
ငါတို ့က
ကဗ်ာကိုင္ေတာ္လွန္ေရး။
- ငါတို ့ကဗ်ာတပ္မေတာ္ရဲ ့
တိုက္ပြဲေခၚသံ
ၾကားလား ၾကားလား
အရိုင္းေခၚသံ။
- ငွက္တစ္ေကာင္
ေလဆန္လမ္း
ခတ္စမ္း ေတာင္ပံ
ျဖတ္သန္းတဲ့အသံ။
- ေတာင္ကုန္းေပၚက
ဒုန္းစိုင္းဆင္းလာ
ျမင္းခြာသံ။
- ထရမ္းပက္တစ္ေထာင္
ၿပိဳင္တူေအာင္မွဳတ္လိုက္ၾက။
- တေယာႀကိဳးေတြနဲ ့
လူဆိုးဗိုလ္ႀကီးေရႊေရႊကို ခ်ည္လိုက္ၾက။
- အနီးကပ္ဆုံးရန္သူကို
ရွာၿပီးတိုက္ၾက။
- ေသြးစို ့ေနတဲ့
ႏွင္းဆီေတာႀကီး
မီး႐ႈိ႕တဲ့အသံ။
- လူႀကီးလူေကာင္းေတြ
ေခြးအို ့ေနတုန္း
အရိုင္းအစိုင္းတို ့
ေလးညိွဳ ့တဲ့အသံ။
- ဒီအသံေတြအားလုံး
ေခတ္ကိုဖုံးထား
ေနာက္ဆုံးမွာ
ႏွလုံးသားထဲကၾကယ္နီ
ဧရာ၀တီေပၚမွာနီလိမ့္။
- ေလးကိုင္းကိုေကြးတင္၍
ေလးညိွဳ ့ကိုငင္ၿပီးၿပီ
ျမားဦးမွာမရပ္ခ်င္ပါနဲ ့အရွင္။
- “ကဗ်ာတပ္မေတာ္အတြက္အမိန္ ့” ဆိုၿပီးေတာ့လည္း
ဖိန္ ့ ရေအာင္
ငါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးငုယင္ဂီယက္လည္းမဟုတ္
ငါက စစ္သူႀကီးဟန္နီေဘာလည္းမဟုတ္
ငါက မာရွယ္တီးတိုး- မာရွယ္ခ်ဴေတးတို ့လည္းမဟုတ္
ငါက ဂ်င္နရယ္ေအာင္ဆန္းလည္းမဟုတ္။
- ငါ ့ကိုယ္ထဲမွာက
မဟတၱမဂႏၵီနဲ ့
ေခ်ေဂြဗားရားရဲ ့
ေသြးေတြလွည့္ပတ္။
- ငါက
ငွက္ဆိုရင္
ေကာင္းကင္ႏွစ္ထပ္နဲ ့ေပါ ့။
- ခုေတာ့ အဲဒီငွက္ဟာ
မစ္ရွီဂန္မဲဇာမွာ
အသည္းဟက္တက္ကြဲေပါ ့။
- အေ၀းေရာက္ဆိုတာ
ေဘးေရာက္တာပဲေပါ ့။
- အို... မစၥစၥပီရဲ ့
ဧရာ၀တီဆိုတာ
ငါတို ့ပဲ
ကဗ်ာဆရာေတြပဲ။
- ဧရာ၀တီရဲ ့
အသည္းႏွလုံးဆိုတာ
ငါတို ့ျပည္သူ။
- ဧရာ၀တီဖြဲ ့
ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ ့ေတးဟာ
အဲဒီငွက္အတြက္
ဧရာ၀တီရဲ ့ေသြးစီးသံ။
- ငွက္တစ္ေကာင္ကစ
ငွက္တစ္ရာ တစ္ေထာင္ တစ္ေသာင္း
ေသြးေခ်ာင္းစီးသံ
ေတးသီေလ။
- သီတဲ့ေတးလည္း
ညီညာေစ။
- တို ့ေတးညီတဲ့အခါ
ဧရာ၀တီဟာ
ႏိုးၾကားလာမယ္။
- ျပည္သူရဲ ့ေသြး
နီေစြးလာမယ္။
- လူထုရဲ ့လမ္း
ခမ္းနားလာမယ္။
- မိတ္ေဆြ- ရန္သူ
မတူျခားနား ကြဲျပားလာမယ္။
- ရန္- ငါ စည္းျခား
ျပတ္သားလာမယ္။
- (ရန္- ငါ မျပတ္လို ့
သံဃာအသတ္ခံရတာျပန္သတိရ)
- စစ္ကၽြန္ေခတ္မွာ
လူႏွစ္စားပဲရွိတယ္။
- ကၽြန္ေစာ္နံတဲ့သူနဲ ့
ကၽြန္ေတာ္လွန္တဲ့သူ။
- ငါတို ့ဟာ
စပါးတားကပ္စ္ေတြပဲ။
- အို... ျမစ္တကာတို ့ရဲ ့ျမစ္ႀကီးငဲ့
ငါတို ့အားလုံး
စပါးတားကပ္စ္ေတြျဖစ္တယ္။
- ယုတ္စြအဆုံး
ၿငိမ္းရာဘုံမွာ
ေတးဆိုလွံဳေနတ့ဲငွက္တစ္ေကာင္ဟာလည္း
စပါးတားကပ္စ္ပါပဲ။
- အို... သတို ့သမီး
ဧရာ၀တီငဲ့
က်န္းမာပါစ။
- အိမ္တန္းေရာက္ေအာင္ 
မျပန္ႏိုင္ေသးေပမဲ့
ငါ ့စိတ္ေတြ ပ်ံသန္း လာခဲ့ၿပီ။
- အို... ဧရာ၀တီ
ရာဇ၀င္မ်ားရဲ ့သတို ့သမီး
ဧရာ၀တီ...။        ။
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၄။

Friday, February 28, 2014

POEM FOR LAYHTONGON - ရွ င္ ကြဲ


မေသဘဲနဲ ့

 ခြဲခဲ့ရေတာ့လည္း
 ကြဲတဲ့အသည္းက ရွင္ကြဲ။
 အခုလို
 ႏွင္းသည္း ေလထန္
 အိမ္မျပန္ႏိုင္တဲ့ ညမ်ိဳးဆိုရင္
 (၀တၳဳထဲက)
 ခ်စ္လူဆိုးႀကီး ဟိကလစ္ဖ္ ကို
 သတိရသလို
 ဓားထြန္းဆင့္ဆိုတဲ့
 ငါ ့အစ္ကိုႀကီး ေဇာ္(ပ်ဥ္းမနား)ကိုလည္း
 လြမ္းမိပါရဲ ့။


 က်မ အိမ္ျပန္မေရာက္ခဲ့
 အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ တဲ့
 လမ္းေပ်ာက္တဲ့ၿမိဳင္ေပါ ့
 ကက္သရင္းအန္းေရွာရယ္
 ညည္းလိုပဲ
 တို ့အစ္ကိုႀကီးေမာင္ရန္ပိုင္
 အိမ္ျပန္မေရာက္တာ ၾကာၿပီ။


ဒီေနရာေလးဟာ
 တို ့အိမ္ပါ။


ဒီေနရာေလးဟာ
 ယုံၾကည္ရင္
 ပ်ားအုံ တစ္အုံပါ
 ခ်ိဳၿမိန္ရင္
 မိွဳက်င္း တစ္က်င္းေပါ ့။


ပင္လယ္တစ္ခုလုံးကို
 ဒီမွာ ေမွာက္လွန္ခဲ့ဖူးပါရဲ ့။


ေသနတ္ေျပာင္းေတြကို
 ဒီမွာ ေနာက္လွန္ခ်ိဳးခဲ့ဖူးပါရဲ ့။


ဘားေတာ့ဗရက္ကို
 ဒီမွာ ေအာက္ေမ့တသခဲ့ဖူးပါရဲ ့။


ခက္တာက
 ငါက
 ခါခ်ဥ္အုံ တုတ္နဲ ့ထိုးခဲ့မိတာကိုး။


ငါလြမ္းခဲ့ပါတယ္
 ဒီေနရာေလးကို
 ငါေ၀းခဲ့ေပမဲ့
 ငါ မေ၀းခဲ့ပါဘူးကြယ္။

ငါ၀န္ခံပါတယ္
 ငါတို ့ဟာ
 အစိုးရကို ဆန္ ့က်င္ခဲ့တယ္။

 (အစိုးရကို မဆန္ ့က်င္တဲ့

 ကဗ်ာဆရာေကာ ရွိဖူးလို ့လား)

ငါတို ့ဆန္ ့က်င္တဲ့ အစိုးရက
 ငါတို ့ကို ျပန္ဆန္ ့က်င္ခဲ့တာလည္း
 ငါ၀န္ခံပါတယ္။


၃၃ လမ္းက
 လမ္းတိုကေလးပါ
 ကဗ်ာဆရာေတြရဲ ့ဒုကၡေတြကေတာ့
 ရွည္လ်ားလွပါသတဲ့။

 သူငယ္ခ်င္းပိုင္သရဲ ့

 အဲဒီဒုကၡသည္ေတြကပဲ
 ေခတ္ကိုထမ္းခဲ့တာ မဟုတ္လား။

 တကယ္ေတာ့

 ဒီေနရာေလးဟာ
 မင္းမ်က္သင့္ေနသူေတြရဲ ့
 ဒုကၡသည္စခန္းေလးပါပဲ။


ဒီစခန္းေလး
 ငါ လြမ္းတယ္။


ခုေနမွာ
ငါ ့ျမင္း ငါစိုင္း
 ႏွင္းၾကမ္း ေလမိွဳင္း
 ေရခဲလိွဳင္းေတြ
 မုန္တိုင္း မုန္တိုင္း
 ငါ ့ကို ရိုင္းပေစ
 တစ္ေန ့က်ရင္
 ငါ ့စစ္ကိုင္းကို
 ငါေရာက္ရမယ္။

 ခုေနေတာ့

 လြမ္းေပဦးေတာ့
 ေလထန္ကုန္းေရ…။

မေသဘဲနဲ ့
 ခြဲခဲ့ရေတာ့လည္း
 ကြဲတဲ့အသည္းက ရွင္ကြဲဲေပါ ့။   ။

( ေလထန္ကုန္း ေငြရတုသို ့)
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
 ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁- ၂၀၁၄
 ေခတၱ- မစ္ရွီဂန္။
Photo Credit – https://www.facebook.com/lay.htan.ghone.33 

Friday, February 7, 2014

ရ ာ သီ ေ ျပ ာ င္ း ခ်ိ န္ သ တိ ေ ပ း ခ် က္


 

အဲဒီကစၿပီး
လမ္းက က်ဥ္းသြားေတာ့တာပဲ။

သင့္ရဲ  ့ဘယ္ဘက္ပါးကိုရိုက္ရင္
သူ ့ရဲ  ့ညာဘက္ပါးကုိ ျပန္ရိုက္ပစ္ပါ။

ႏို ့… တဲ့
ေသာက္ဖို ့လိုရင္ေတာ့
ႏို ့ေသာက္ပါ
ေနာက္သို ့ေတာ့ျပန္မဆုတ္ပါနဲ ့။

ေရာမၿမိဳ ့ႀကီးေတာ ့့မသိ
ေနပူေတာ္ကေတာ့
ေန ့ခ်င္းညခ်င္းေဆာက္ခဲ့တာပဲ။


ေရႊဂံုတိုင္မွာေတာ့
ရံုးေဆာက္ဖို ့ရာ အလွဴခံေနရ။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ကဗ်ာဆရာေအာင္ေ၀း
အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ရာ
နတ္လူသာဓုေခၚျခင္းသီးခံပါ။

သားသမီးမေကာင္း
မိဘေခါင္း
တပည့္မေကာင္း
ဆရာ ့ေခါင္း
မ်ိဳးေစာင့္မေကာင္းေတာ့
ဗိုလ္စိန္မွန္ေခါင္း။

“၀” သုံးလုံးမေကာင္းေတာ့
ဘိုးဘိုးေအာင္ေခါင္း။

ေျခဥျပင္မယ့္ လူထုေတြ
က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ၾက။


ေျခဥျပင္မယ့္ ရဲေဘာ္ေတြ
က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ၾက။

ေဒၚခင္ေစာေဌး(ေရနံေခ်ာင္း)
ကြယ္လြန္ရွာၿပီ။

ေဒၚခင္၀ိုင္း(ဇီးကုန္း)
ကြယ္လြန္ရွာၿပီ။

ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ ့၀င္ေတြ
အသက္ရွည္ဖို ့လိုသည္။

ဒီခ်ဳပ္ကို၀န္းရံသူေတြ
အသက္ရွည္ဖို ့လိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သမၼတျဖစ္ဖို ့လိုသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္
ေျမျမွဳပ္ပစ္ဖို ့လိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သမၼတျဖစ္ရမည္။

ေျမသိမ္းလယ္သိမ္းအစိုးရ
က်ဆုံးရမည္။

နယ္လွည့္ပါးရိုက္အစိုးရ
က်ဆုံးရမည္။

ထမင္းတစ္နပ္ေလွ်ာ ့စားအစိုးရ
က်ဆုံးရမည္။

အလုပ္သမားသပိတ္
လယ္သမားသပိတ္
သပိတ္စုံရင္
သူပုန္ထမည္။

သူပုန္ထရင္
ဂဠဳန္ၾကြမည္။

ျမစ္ဆုံထိ
ဓားၾကည္ ့ေဟ့။

ဧရာ၀တီထိ
ဓားၾကည္ ့ေဟ့။

နာဂစ္ဥပေဒ
အလိုမရွိ။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ
အလိုမရွိ။

ေဆာင္းေႏွာင္း ေႏြဦး
ရာသီ ကူးခ်ိန္
မေရာင္ရာဆီလူး
ေတာင္ တီတူးေတြ
သာကူး ႏွာဘူး
ေနရာရူးမယ္။ (သတိ)

စပ္ကူး မပ္ကူး
အဖ်ားအနာ ထူးမယ္။ (သတိ)

ေလစိမ္း တိုက္ခတ္
အေအး ပတ္မယ္။ (သတိ)

အခန္ ့မသင့္ရင္
တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (ႏွင့္)
မသြဲ ့သြဲ ့၀င္း (ပါ) ျမန္မာျပည္သူ သန္း(၆၀)အမွဳ
အနည္းနဲ ့အမ်ား
ေသာက ေရာက္မယ္။ (သတိ)

မိတ္ေဆြ-
ေသာက နဲ ့ အေအးမိျခင္းအတြက္
အရက္ ႏွင့္ ေရ
ဆတူေရာ၍ ေသာက္ပါေလ။     ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ – ၂၀၁၄)